MWDB - Dołącz do nas

Aby zostać wolontariuszem Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco należy najpierw przesłać na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. swoje CV, z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń, zarówno naukowych, jak i zawodowych (wszelkie doświadczenia pracy z młodzieżą i dziećmi) oraz list motywacyjny, w którym należy opisać swoje dotychczasowe życie duchowe, a także skąd wziął się pomysł wyjazdu na misje.

Następnie zapraszamy na spotkanie w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym, abyśmy mogli się lepiej poznać i wyjaśnić dokładniej działanie Wolontariatu.

I. WYJAZDY DŁUGOTERMINOWE

Przygotowanie


Decyzja wolontariusza o wyjeździe musi być poprzedzona jego osobistym rozeznaniem powołania misyjnego oraz świadomą i dobrowolną odpowiedzią na wezwanie od Boga. Na misje długoterminowe wyjeżdżają osoby w wieku 21-35 lat.

Wolontariusz powinien złożyć podanie do Dyrektora SOM o wyjazd długoterminowy. W podaniu powinien także przedstawić swoje oczekiwania i propozycje (języki, zdolności, umiejętności, okres pobytu...).

Zgoda na wyjazd

Formacja przed wyjazdem na roczny wolontariat trwa zazwyczaj rok od złożenia podania. W trakcie przygotowań kierownictwo SOM podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu wolontariusza do wyjazdu długoterminowego. Samo zgłoszenie chęci wyjazdu nie oznacza automatycznie, że taki wyjazd będzie miał miejsce.

Wolontariusz oprócz wymogów MWDB musi również spełniać oczekiwania placówki misyjnej, na którą zamierza wyjechać.

Po zakwalifikowaniu wolontariusza na wyjazd długoterminowy (na podstawie projektów przysyłanych przez misjonarzy) zostanie wspólnie ustalone miejsce oraz szczegóły wyjazdu misyjnego.

Decyzja o wyjeździe osób przygotowujących się do wyjazdu z inspektorii pilskiej, będzie podejmowana w porozumieniu z odpowiedzialnymi za wolontariat w tejże inspektorii.

Kontakt z placówką

Po ustaleniu miejsca przeznaczenia wolontariusza, SOM prezentuje kandydata dyrektorowi, który jest odpowiedzialny za placówkę misyjną. Ustalają warunki, na jakich wolontariusz będzie spełniał swoją misję, określają szczegółowo rodzaj pracy, zakwaterowania, wyżywienia, kieszonkowego, planu pracy itd. Od tego momentu wolontariusz powinien skontaktować się z przełożonym/ przełożoną na swojej przyszłej placówce w celu ustalenia szczegółów. Ponadto wolontariusz zobowiązuje się wysyłać, raz w miesiącu, relację o przebiegu swojej pracy na misji i zgłaszać ewentualne problemy do rozwiązania.FORMACJA

Wolontariusz powinien odbyć formację:

ludzką – poprzez spotkania wolontariuszy w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie, wyjazdy, warsztaty rozwijające zdolności i umiejętności oraz poprzez konferencje dotyczące problemów moralnych, młodzieżowych i socjalnych, którymi żyje dzisiejsze społeczeństwo

duchową – poprzez czytanie i rozważanie Pisma Świętego, codzienną modlitwę, uczestnictwo w niedzielnej Mszy św., korzystanie z sakramentów świętych

salezjańską – poprzez zapoznanie się z odpowiednimi lekturami, filmami i innymi publikacjami dotyczącymi duchowości ks. Bosko i sytemu wychowawczego, praktyki życia wspólnotowego salezjanów oraz uczestnictwo w pielgrzymkach związanych z życiem i działalnością ks. Bosko w kraju i za granicą

misyjną – poprzez spotkania ogólnopolskie i inspektorialne, zapoznanie się z prawami i obowiązkami wolontariusza, zaangażowanie w działalność misyjną i wychowawczą, zwłaszcza w SOM, jak również współpracę z innymi organizacjami, kontakt z misjonarzami, konferencje specjalistów od misjologii i praktyczne przygotowanie do wyjazdów.

Spotkania

Wolontariusz jest zobowiązany do uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach wolontariuszy w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie oraz w spotkaniach formacyjnych we wspólnotach lokalnych. Uczestnictwo w tych spotkaniach jest jednym z kryteriów, które decydują o pozytywnej ocenie kandydata do wyjazdu na misje.

Przygotowanie praktyczne

Polega m. in. na zbieraniu pomysłów do zabaw z dziećmi, zbiórce materiałów potrzebnych na misjach, samodzielnej lub wspólnej nauce języka, specjalistycznych kursach językowych. Nawiązać kontakt z osobami, które były bądź obecnie przebywają na misjach.

Wolontariusz powinien z własnej inicjatywy skontaktować się z wolontariuszami, którzy byli na wyjeździe długoterminowym w celu zasięgnięcia informacji o danej placówce i kraju.DOKUMENTACJA

Wolontariusz jest zobowiązany zebrać i przekazać odpowiedzialnym za MWDB najpóźniej miesiąc przed swoim wyjazdem następujące dokumenty:

 • opinia proboszcza
 • zgoda rodziców na wyjazd (niezależnie od wieku wolontariusza)
 • podpisany kontrakt
 • dwa zdjęcia
 • CV i list motywacyjny
 • kopia paszportu i dowodu osobistego
 • potwierdzenie przebytych szczepień
 • opinia odpowiedzialnych za ośrodki, w których wolontariusz pracował w ciągu roku
 • zaświadczenie lekarskie dotyczące aktualnego stanu zdrowia (w razie potrzeby badanie psychologiczne)


Niedostarczenie w przewidzianym czasie tych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z wyjazdu.

FINANSE

Pokrycie kosztów

Koszty podróży i szczepień pokrywa wolontariusz. Natomiast wydatki związane z ubezpieczeniem, wizą, pozwoleniem na pracę pokrywane są przez Salezjański Ośrodek Misyjny. Ponadto SOM zabezpiecza finansowo koszty związane z całoroczną formacją, daje do dyspozycji bazę logistyczną i dydaktyczną przy Salezjańskim Ośrodku Misyjnym, ul. Korowodu 20 w Warszawie.

Szukanie środków

Wolontariusz jako osoba świecka ma większy i łatwiejszy dostęp do sektora publicznego, powinien więc szukać pieniędzy na wyjazd poza instytucjami i strukturami kościelnymi, jednakże zawsze w porozumieniu z MWDB, któremu przedstawia dokładne rozliczenia i źródła pozyskanych pieniędzy na wyjazd.

Pieniądze na sfinansowanie tego wyjazdu nie mogą pochodzić z animacji misyjnej w parafii danego wolontariusza ani z ewentualnego posłania misyjnego, na którym zbierano ofiary. Tak zebrane pieniądze przeznaczone są na wizę, ubezpieczenie i kieszonkowe wolontariusza podczas wyjazdu długoterminowego. Są to również pieniądze na działalność MWDB oraz domu, w którym działa MWDB – czyli na spotkania miesięczne, w których wolontariusz uczestniczy (wyżywienie i nocleg), a także na ofiary dla zaproszonych na spotkania gości, jak również na wszelkiego rodzaju działania związane z koordynacją MWDB.

Zakup biletu

Wolontariusz przekazuje Ośrodkowi zebrane pieniądze, związane z jego wyjazdem na misje oraz pieniądze przeznaczone na pokrycie kosztów podróży. Ośrodek zakupuje bilet, a ewentualną resztę uzbieranej kwoty na ten cel, przekazuje placówce przeznaczenia wolontariusza.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków jest w całości pokrywane przez SOM. Istnieje natomiast palący problem z opłacaniem składek ZUS dla osób po studiach, wyjeżdżających jako wolontariusze poza kraje Unii Europejskiej. SOM w porozumieniu z innymi organizacjami dąży do zmiany Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, właśnie w kwestii opłacania składek ZUS.WERYFIKACJA

Formacja ludzka

Dojrzałość ludzka i uczuciowa przy weryfikacji jest stawiana na pierwszym miejscu. Jest początkiem dalszej współpracy.

Formacja intelektualna

Od wolontariusza wymaga się znajomości języka kraju, do którego się udaje. Znajomość danego języka będzie weryfikowana. Wymagana jest także podstawowa znajomość kwestii misyjnych oraz kultury kraju, do którego wolontariusz się udaje.

Formacja salezjańska

Wymaga się również znajomości charyzmatu salezjańskiego, życia ks. Bosko i jego systemu wychowawczego, a także znajomości i uczestnictwa w działalności SOM w Warszawie.

Formacja duchowa

Wolontariusz powinien posiadać wiedzę „katechizmową” o wierze i zadbać o własny rozwój duchowy. Aby zostać wolontariuszem MWDB trzeba być osobą wierzącą, praktykującą i modlącą się. Być świadkiem Chrystusa to pierwsze i najważniejsze zadanie wolontariusza na misjach.

W tzw. długi weekend majowy wyjeżdżającym na misje i innym zainteresowanym zostaną zaproponowane rekolekcje w kraju bądź za granicą. Należy liczyć się z możliwością częściowego pokrycia kosztów.

WYJAZD

Posłanie

Wolontariusz, który wyjeżdża na wyjazd długoterminowy powinien w porozumieniu z MWDB i proboszczem ustalić termin posłania w swojej parafii oraz liczyć się z tym, iż zostanie poproszony o udział w posłaniu krajowym wolontariuszy w miejscu wybranym przez MWDB oraz w posłaniu ogólnoświatowym – wręczeniu krzyży misyjnych w Turynie na przełomie września i października każdego roku (należy się liczyć z koniecznością pokrycia części kosztów wyjazdu).POBYT NA MISJACH

Podczas misji od wolontariusza oczekuje się: lojalności, zaangażowania, stosowania się do wskazówek osoby odpowiedzialnej za placówkę misyjną oraz działania w zgodzie z zawartą umową.

Wolontariusz przebywając na misjach jest zobowiązany do kontaktu z SOM i przesyłania raz w miesiącu sprawozdania ze swojej działalności oraz materiału fotograficznego. Podobne sprawozdanie będzie przesyłał dyrektor placówki, w której pracuje wolontariusz.

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek poważnej trudności związanej z wypełnianiem jego misji, zdrowiem bądź zagrożeniem życia, wolontariusz jest zobowiązany natychmiast i w pierwszym rzędzie poinformować o tym SOM.

W razie zerwania umowy lub jej niedopełnienia ze strony wolontariusza, zatrzymane zostanie ubezpieczenie zdrowotne, wszelkie świadczenia, kieszonkowe, mieszkanie, wyżywienie itd. – ex-wolontariusz będzie je realizował już we własnym zakresie.

POWRÓT

Wolontariusz, w czasie nie dłuższym niż jeden miesiąc od powrotu z misji, zobowiązany jest skontaktować się z SOM, odbyć rozmowę podsumowującą wyjazd oraz ustalić możliwości dalszego zaangażowania i współpracy.

Po powrocie z wyjazdu wolontariusz powinien napisać raport ze swojej pracy z uwzględnieniem: miejsca pobytu, charakteru pracy, warunków kulturowych, pozytywnych i negatywnych doświadczeń oraz wytycznych dla kolejnych wolontariuszy, którzy wyjadą na tę samą placówkę. Powinien także przygotować rzetelną prezentację multimedialną, która będzie wykorzystywana w przyszłości.II. WYJAZDY KRÓTKOTERMINOWE

Wolontariusza, który chce wyjechać na wyjazd krótkoterminowy obowiązują te same wymogi, co wolontariuszy przygotowujących się do wyjazdów długoterminowych. Na misje krótkoterminowe wyjeżdżają osoby w wieku 18-35 lata.

Wymagane dokumenty

 • opinia proboszcza
 • zgoda rodziców na wyjazd (niezależnie od wieku wolontariusza)
 • podpisany kontrakt
 • dwa zdjęcia
 • CV i list motywacyjny
 • kopia paszportu i dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie dotyczące aktualnego stanu zdrowia
 

Projekt w trakcie realizacji

Projekt nr 277 (Peru) Odnowienie warsztatów komputerowych w „Otwartym domu ks. Bosco” w Limie / koszt 14 200 EURO

W „Otwartym domu ks. Bosco" przebywa ok. 80 chłopców, pochodzących z całego Peru. Misjonarze prowadzą oratorium i salezjańską szkołę techniczną o specjalizacjach: gastronomia, ślusarz, stolarz, drukarz i elektryk. Wychowankowie otrzymują mieszkanie, wyżywienie, naukę, opiekę lekarską i wychowanie chrześcijańskie.

Więcej …


 


 
 
 
Salezjański Ośrodek Misyjny
ul. Korowodu 20
02-829 Warszawa
tel. 22 644 86 78
misje@salezjanie.pl
www.misje.salezjanie.pl
 
Działalność
Adopcja na odległość
Wolontariat
Projekty misyjne
Multimedia Don Bosco
Wydawnictwo
Animacja misyjna
Modlitwa
Dom rekolekcyjny
Muzeum misyjne
Sklepik misyjny
O nas
Placówki misyjne
Listy z misji
Nasi ludzie
Media o nas
Linki
Aktualności
Pozostałe strony
Galeria
Wspomóż misje
Pressroom
Kontakt