MWDB - Dołącz do nas

Aby zostać wolontariuszem MWDB należy najpierw przesłać na adres mailowy bądź pocztowy swoje CV, z uwzględnieniem wszystkich dotychczasowych doświadczeń, zarówno naukowych, jak i zawodowych (wszelkie doświadczenia pracy z młodzieżą i dziećmi) oraz list motywacyjny, w którym w miare możliwości, należy opisać swoje dotychczasowe życie duchowe, a także skąd wziął się pomysł wyjazdu na misje.

Następnie zapraszamy na spotkanie w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym, abyśmy mogli się lepiej poznać i wyjaśnić dokładniej działanie Wolontariatu.

 

I. WYJAZDY DŁUGOTERMINOWE

PRZYGOTOWANIE

Decyzja wolontariusza o wyjeździe musi być poprzedzona jego osobistym rozeznaniem powołania misyjnego oraz świadomą i dobrowolną odpowiedzią na wezwanie od Boga. Na misje długoterminowe wyjeżdżają osoby w wieku 21-35 lat.

Plan pracy rocznej

Wolontariusz przed rozpoczęciem przygotowań powinien napisać plan pracy rocznej w wolontariacie czyli plan konkretnego przygotowania do wyjazdu połączony z formacją (ludzką, duchową, salezjańską i misyjną). Powinien jasno określić cel, jaki sobie stawia do osiągnięcia, na koniec roku formacyjnego (wyjazd, przygotowanie, praca w SOM...).

Ustalając plan pracy rocznej wolontariusz powinien pamiętać, że w duchu salezjańskim formacja idzie równolegle z działaniem. Powinien opisać, jaką służbę wolontariacką podejmie w tym roku, opisać instytucję, plan i rozkład zajęć.

Podanie

Wolontariusz powinien złożyć podanie do Dyrektora SOM o wyjazd długoterminowy. W podaniu powinien także przedstawić swoje oczekiwania i propozycje (języki, zdolności, możliwości, data, okres pobytu...).

Zgoda na wyjazd

Formacja przed wyjazdem na roczny wolontariat trwa zazwyczaj rok od złożenia podania. Po paru miesiącach kierownictwo SOM podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu wolontariusza do wyjazdu długoterminowego. Samo zgłoszenie chęci wyjazdu nie oznacza automatycznie, że taki wyjazd będzie miał miejsce.

Wolontariusz oprócz wymogów MWDB musi również spełniać oczekiwania placówki misyjnej, na którą zamierza wyjechać.

Po zakwalifikowaniu wolontariusza na wyjazd długoterminowy (na podstawie projektów przysyłanych przez misjonarzy) zostanie wspólnie ustalone miejsce oraz szczegóły wyjazdu misyjnego.

Decyzja o wyjeździe osób przygotowujących się do wyjazdu z inspektorii pilskiej, będzie podejmowana w porozumieniu z odpowiedzialnymi za wolontariat w tejże inspektorii.

Kontakt z placówką

Po ustaleniu miejsca przeznaczenia wolontariusza, SOM prezentuje przyszłego misjonarza odpowiedzialnym za placówkę misyjną i ustala warunki, na jakich będzie on spełniał swoją misję, określając szczegółowo rodzaj pracy, zakwaterowania, wyżywienia, kieszonkowego, planu pracy itd. Od tego momentu wolontariusz powinien jak najszybciej skontaktować się z odpowiedzialnymi na swojej przyszłej placówce, w celu ustalenia szczegółów i informować SOM o przebiegu tych kontaktów raz w miesiącu, zgłaszać ewentualne problemy do rozwiązania.

 

 

FORMACJA

Wolontariusz powinien odbyć formację:

 • ludzką – poprzez spotkania wolontariuszy w Ośrodku, wyjazdy, warsztaty rozwijające zdolności i umiejętności, zajęcia w przedszkolach, poprawczakach, szpitalach, oratoriach itd. oraz poprzez konferencje dotyczące problemów moralnych, młodzieżowych i socjalnych, którymi żyje dzisiejsze społeczeństwo,
 • duchową – poprzez czytanie i rozważanie Pisma Świętego, codzienną modlitwę, uczestnictwo w niedzielnej Mszy św., korzystanie z sakramentów świętych,
 • salezjańską – poprzez zapoznanie się z odpowiednimi lekturami, filmami i innymi publikacjami dotyczącymi duchowości ks. Bosko i sytemu wychowawczego, praktyki życia wspólnotowego salezjanów oraz uczestnictwo w pielgrzymkach związanych z życiem i działalnością ks. Bosko w kraju i za granicą
 • misyjną – poprzez spotkania ogólnopolskie i inspektorialne, zapoznanie się z prawami i obowiązkami wolontariusza, zaangażowanie w działalność misyjną i wychowawczą, zwłaszcza w SOM, jak również współpracę z innymi organizacjami, kontakt z misjonarzami, konferencje specjalistów od misjologii i praktyczne przygotowanie do wyjazdów.

Praca w SOM

Salezjański Ośrodek Misyjny, ze względu na swoje struktury i charakter pracy misyjnej ("Adopcja na odległość", wolontariat misyjny, animacja misyjna, projekty misyjne, muzeum, multimedia, dwumiesięcznik "Misje salezjańskie" itd...) jest najbardziej adekwatnym miejscem do praktycznego przygotowania wolontariusza na długoterminowy wyjazd na placówkę misyjną.

Wolontariusz w czasie rocznego przygotowania powinien postarać się o możliwość spędzenia przynajmniej dwóch tygodni w SOM, żyjąc i pracując we wspólnocie  oraz angażując się w jednej z wybranych dziedzin. Rzeczą oczekiwaną jest systematyczna pomoc w pracy SOM w ciągu całego roku przygotowawczego, w celu zapoznania się z działalnością ośrodka i charyzmatem salezjańskim.

Spotkania

Wolontariusz jest zobowiązany uczestniczyć w spotkaniach ogólnopolskich i inspektorialnych wolontariatu oraz w spotkaniach formacyjnych we wspólnotach lokalnych. Zobowiązany jest również brać udział w spotkaniach dla wolontariuszy wyjeżdżających. Uczestnictwo w tych spotkaniach jest jednym z ważniejszych kryteriów, które decydują o pozytywnej ocenie kandydata do wyjazdu na misje.

Zaangażowanie

Wolontariusz powinien się zaangażować w swoim środowisku w pracę charytatywno-formacyjną – „jestem wolontariuszem, jeśli przynamniej godzinę w tygodniu poświęcam na służbę innym" (SOM, oratorium, obóz uchodźców, szpital, hospicjum...).

Wolontariusz powinien również zadbać, w porozumieniu z SOM, o możliwość miesięcznego pobytu w placówce salezjańskiej (w kraju lub za granicą),  w ciągu roku lub w czasie wakacji.

Należy podjąć i praktykować duchową adopcję wolontariuszy misyjnych.

Przygotowanie praktyczne

Polega m. in. na zbieraniu pomysłów do zabaw z dziećmi, zbiórce materiałów potrzebnych na misjach, samodzielnej lub wspólnej nauce języka, specjalistycznych kursach językowych, przygotowaniu krótkiego informatora dla wyjeżdżających w następnych latach (o pozwoleniach i wymaganych dokumentach, opłatach, zwyczajach). W tym celu wolontariusze powinni co najmniej pół roku przed wyjazdem znać placówkę, do której wyjadą i nawiązać kontakt z osobami, które były już na misjach i kontaktować się z tymi, którzy są tam aktualnie.

Kontakt

Wolontariusz powinien z własnej inicjatywy skontaktować się z wolontariuszami, którzy byli na wyjeździe długoterminowym w celu zasięgnięcia informacji o danej placówce i kraju.

 

 

DOKUMENTACJA

Wolontariusz jest zobowiązany zebrać i przekazać odpowiedzialnym za MWDB najpóźniej miesiąc przed swoim wyjazdem następujące dokumenty:

 • świadectwo proboszcza
 • zgoda rodziców na wyjazd (niezależnie od wieku wolontariusza)
 • podpisany kontrakt
 • dwa zdjęcia
 • CV i list motywacyjny
 • kopia paszportu i dowodu osobistego
 • potwierdzenie przebytych szczepień
 • opinia odpowiedzialnych za ośrodki, w których wolontariusz pracował w ciągu roku
 • zaświadczenie lekarskie dotyczące aktualnego stanu zdrowia (w razie potrzeby badanie psychologiczne)

Niedostarczenie w przewidzianym czasie tych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z wyjazdu.

 

FINANSE

Pokrycie kosztów

Koszty podróży i szczepień pokrywane są przez wolontariusza. Natomiast wydatki związane z ubezpieczeniem, wizą, pozwoleniem na pracę pokrywane są przez SOM. Ponadto SOM zabezpiecza finansowo koszty związane z całoroczną formacją, dając do dyspozycji bazę logistyczną i dydaktyczną przy Salezjańskim Ośrodku Misyjnym, ul. Korowodu 20 w Warszawie.

Szukanie środków

Wolontariusz jako osoba świecka ma większy i łatwiejszy dostęp do sektora publicznego, powinien więc szukać pieniędzy na wyjazd poza instytucjami i strukturami kościelnymi, jednakże zawsze w porozumieniu z MWDB, któremu przedstawia dokładne rozliczenia i źródła pozyskanych pieniędzy na wyjazd.

Pieniądze na sfinansowanie tego wyjazdu nie mogą pochodzić z animacji misyjnej w parafii danego wolontariusza ani z ewentualnego posłania misyjnego, na którym zbierano ofiary. Tak zebrane pieniądze przeznaczone są na wizę, ubezpieczenie i kieszonkowe wolontariusza podczas wyjazdu długoterminowego. Są to również pieniądze na działalność MWDB oraz domu, w którym działa MWDB – czyli na spotkania miesięczne, w których wolontariusz uczestniczy (wyżywienie i nocleg), a także na ofiary dla zaproszonych na spotkania gości, jak również na wszelkiego rodzaju działania związane z koordynacją MWDB.

Kupno biletu

Wolontariusz przekazuje Ośrodkowi  zebrane pieniądze, związane z jego wyjazdem na misje oraz pieniądze przeznaczone na pokrycie kosztów podróży. Ośrodek zakupuje bilet, a ewentualną resztę uzbieranej kwoty na ten cel, przekazuje placówce przeznaczenia wolontariusza.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków jest w całości pokrywane przez SOM. Istnieje natomiast palący problem z opłacaniem składek ZUS dla osób po studiach, wyjeżdżających jako wolontariusze poza kraje Unii Europejskiej. SOM w porozumieniu z innymi organizacjami dąży do zmiany Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, właśnie w kwestii opłacania składek ZUS.

 

 

WERYFIKACJA

Formacja ludzka

Dojrzałość ludzka i uczuciowa przy weryfikacji jest stawiana na pierwszym miejscu. Jest początkiem dalszej współpracy.

Formacja intelektualna

Od wolontariusza wymaga się znajomości języka kraju, do którego się udaje. Znajomość danego języka będzie weryfikowana. Wymagana jest także podstawowa znajomość kwestii misyjnych oraz kultury kraju, do którego wolontariusz się udaje.

Formacja salezjańska

Wymaga się również znajomości charyzmatu salezjańskiego, życia ks. Bosko i jego systemu wychowawczego, a także znajomości i uczestnictwa w działalności SOM w Warszawie.

Formacja duchowa

Wolontariusz powinien posiadać wiedzę „katechizmową” o wierze i zadbać o własny rozwój duchowy. Aby zostać wolontariuszem MWDB trzeba być osobą wierzącą, praktykującą i modlącą się. Być świadkiem Chrystusa to pierwsze i najważniejsze zadanie wolontariusza na misjach.

W tzw. długi weekend majowy wyjeżdżającym na misje i innym zainteresowanym zostaną zaproponowane rekolekcje w kraju bądź za granicą. Należy liczyć się z możliwością częściowego pokrycia kosztów.

 

WYJAZD

Posłanie

Wolontariusz wyjeżdżający na wyjazd długoterminowy powinien w porozumieniu z MWDB i proboszczem ustalić termin posłania w swojej parafii oraz liczyć się z tym, iż zostanie poproszony o udział w posłaniu krajowym wolontariuszy w miejscu wybranym przez MWDB oraz w posłaniu ogólnoświatowym – wręczeniu krzyży misyjnych w Turynie na przełomie września i października każdego roku (należy się liczyć z koniecznością pokrycia części kosztów wyjazdu).

 

 

POBYT NA MISJACH

Podczas misji od wolontariusza oczekuje się: lojalności, zaangażowania, stosowania się do wskazówek odpowiedzialnego za placówkę misyjną oraz działania w zgodzie z zawartą umową.

Wolontariusz przebywając na misjach jest zobowiązany do kontaktu z SOM i przesyłania kwartalnego sprawozdania ze swojej działalności (wg wysłanego formularza) oraz materiału fotograficznego. Podobny formularz dotyczący pracy wolontariusza będzie wypełniany przez odpowiedzialnego za placówkę, w której pracuje wolontariusz.

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek poważnej trudności związanej z wypełnianiem jego misji, zdrowiem bądź zagrożeniem życia, wolontariusz jest zobowiązany natychmiast i w pierwszym rzędzie poinformować o tym SOM.

W razie zerwania umowy lub jej niedopełnienia ze strony wolontariusza, zatrzymane zostanie ubezpieczenie zdrowotne, wszelkie świadczenia, kieszonkowe, mieszkanie, wyżywienie itd. – ex-wolontariusz będzie je realizował już we własnym zakresie.

 

POWRÓT

Wolontariusz, w czasie nie dłuższym niż jeden miesiąc od powrotu z misji, zobowiązany jest skontaktować się z SOM, odbyć rozmowę podsumowującą wyjazd oraz ustalić możliwości dalszego zaangażowania i współpracy.

Po powrocie z wyjazdu wolontariusz powinien napisać raport ze swojej pracy z uwzględnieniem: miejsca pobytu, charakteru pracy, warunków kulturowych, pozytywnych i negatywnych doświadczeń oraz wytycznych dla kolejnych wolontariuszy jadących na tę samą placówkę. Powinien także przygotować rzetelną prezentację multimedialną, która będzie wykorzystywana w przyszłości.

 

 

II. WYJAZDY KRÓTKOTERMINOWE

Z wyjątkiem poniższych zmian, wolontariusza wyjeżdżającego na wyjazd krótkoterminowy obowiązują te same wymogi, co wolontariuszy przygotowujących się do wyjazdów długoterminowych. Na misje krótkoterminowe wyjeżdżają osoby w wieku 18-35 lat.

Warunkiem koniecznym wakacyjnego wyjazdu misyjnego jest obecność salezjanina, który jest jednocześnie szefem grupy. Po wyborze miejsca wyjazdu i uczestników odpowiedzialny, wspólnie z wolontariuszami, przygotuje program pobytu i dba o środki konieczne do spełnienia tej misji (finanse, dokumentacja, wizy, szczepienia, materiały dydaktyczne...).

Wymagane dokumenty

 • świadectwo proboszcza
 • zgoda rodziców na wyjazd (niezależnie od wieku wolontariusza)
 • podpisany kontrakt (jeśli pobyt jest dłuższy niż 30 dni)
 • dwa zdjęcia
 • CV i list motywacyjny
 • kopia paszportu i dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie dotyczące aktualnego stanu zdrowia

 

 

Projekt w trakcie realizacji

Projekt nr 320 (Uganda) Pomoc chłopcom ulicy w ośrodku CALM w Namugongo

 

W ośrodku Children and Life Mission mieszka ponad 200 chłopców w wieku od 5 do 20 lat. Wcześniej mieszkali na ulicy, byli bici i wykorzystywani, niektórzy z nich tworzyli gangi i poprzez kradzież zdobywali jedzenie i to co najpotrzebniejsze.

Więcej …


 


 
 
 
Salezjański Ośrodek Misyjny
ul. Korowodu 20
02-829 Warszawa
tel. 22 644 86 78
misje@salezjanie.pl
www.misje.salezjanie.pl
 
Działalność
Adopcja na odległość
Wolontariat
Projekty misyjne
Multimedia Don Bosco
Wydawnictwo
Animacja misyjna
Modlitwa
Dom rekolekcyjny
Muzeum misyjne
Sklepik misyjny
O nas
Placówki misyjne
Listy z misji
Nasi ludzie
Media o nas
Linki
Aktualności
Pozostałe strony
Galeria
Wspomóż misje
Pressroom
Kontakt